La Asociación Valenciana Mosatros nos envía este manifiesto que reproducimos a continuación sobre la lengua y la identidad valenciana.

El manifiesto esta escrito utilizando las defenestradas Normas del Puig.

MANIFEST PER LA LLENGUA E IDENTITAT VALENCIANES

Des de l’Associació Valenciana Mosatros (d’ara en avant AVM) volem fer una crida a tot el Poble Valencià i institucions públiques com el Congrés dels Diputats, Senat, Consell de la Generalitat Valenciana i Institucions Comunitàries per a sumar-se a la resistència en pro de la nostra identitat multisecular valenciana que mos definix com a poble diferenciat de les demés Regions Autònomes d’Espanya i manifestar lo següent:

1. La llengua valenciana està totalment contemplada en el nostre marc llegal i constitucional des del moment en que l’artícul 3 de la Constitució espanyola de 1978 reconeix, per una banda, que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, de la mateixa manera que l’artícul 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 diu textualment que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano”.

2. Per lo expost en el punt anterior, s’inferix que la llengua valenciana, en tindre caràcter plenament històric i llegal de categoria d’idioma, no reconeix atre tractament que no siga el de “llengua” o “idioma”, sent que son vàries les proves fefaents que donen constància de l’existència de l’idioma valencià des d’abans de l’arribada de Jaume I en les seues tropes conquistadores per a completar la conquista cristiana del Regne de Valéncia, que passà de mans musulmanes a mans cristianes en 1238.

3. L’AVM vol posar en coneiximent de la societat valenciana el procés de catalanisació que patix el Poble Valencià des de 1983, en l’arribada del PSPV-PSOE al poder, de la mà dels senyors Lerma -llavors President de la Generalitat Valenciana- i Ciprià Císcar -Conseller de Cultura i Educació-, qui derogaren tota la llegislació en defensa de l’idioma valencià que havia establit el govern de l’UCD en Ampar Cabanes com a Consellera de Cultura i Educació. Cabanes donà oficialitat als títuls de valencià tant de Lo Rat Penat com del Grup d’Acció Valencianista, seguint abdós institucions el patró comú d’utilisar les Normes ortogràfiques de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, conegudes popularment com a Normes d’El Puig, establides en 1979 despuix d’un acte d’adhesió en el Monasteri de Santa Maria d’El Puig en el que es recuperaven les velles Normes ortogràfiques que el Pare Fullana va establir en 1914 per a la Llengua Valenciana publicades en Diario de Valencia, la Voz de Valencia i Las Provincias.D’esta manera se seguia el consens que s’havia alcançat en la sèu de Lo Rat Penat. Tot açò féu que, un any mes tart, en 1915, naixquera de la mà de la Diputació Provincial i Ajuntament de Valéncia el Centre de Cultura Valenciana, nom primigeni de l’actual Real Acadèmia de Cultura Valenciana, única entitat llegítima per a la normativisació de l’idioma valencià. També, en aquell moment, el Govern de la Nació dirigit per UCD havia donat plena oficialitat a la Llicenciatura en Filologia, Secció de Filologia Valenciana, en l’Universitat de Valéncia, no sent manco important recalcar que les Normes d’El Puig eren les oficials en tota l’Administració Pública valenciana i en elles fon redactat i publicat la primera versió de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. En 1983, tota la normativa llingüística en defensa de la llengua valenciana establida des de 1979, quedà derogada per l’aprovació de la malaïda Llei d’Us i Ensenyança del Valencià, norma que li llevà a la llengua valenciana la seua llingüicitat i que era i es una verdadera còpia de la Llei de Normalisació Llingüística de Catalunya de 1983, donat que no respecta ni els drets dels valencià-parlants ni dels hispano-parlants a elegir lliurement la llengua d’ensenyança i establix un estàndar catalanisat en tota l’Administració Pública de la Generalitat Valenciana i Corporacions Locals de la CV, de tal manera que instaurà la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià com a entitat per a acreditar les titulacions d’idioma valencià, aproximant-les al català i catalanisant tots els Plans d’Ensenyança, ademés de servir com a element financiador del procés de catalanisació. A conseqüència d’allò, foren despedits tots els professors de Llengua Valenciana formats per Lo Rat Penat i el GAV i es va produir una massiva funcionarisació i importació de professorat provinent de Catalunya per a adoctrinar als chiquets valencians en el catalanisme. No contents en això, en 1993, desaparegué la Llicenciatura en Filologia, Secció de Filologia Valenciana, sent subsumida per la Llicenciatura de Filologia Catalana.

4. Que si, per una banda, l’acció del PSPV-PSOE fon definitòria de cóm el procés de catalanisació fon dut a terme en una acció determinada des del govern de l’esquerra, no ho es manco que varen ser el Partit Popular que de la mà d’Eduardo Zaplana, despuix del Pacte del Majestic entre Aznar i Pujol de 1996 quan el de Valladolit necessitava els vots del President català per a accedir al Govern d’Espanya, varen rematar la faena del procés de catalanisació. Aixina, lo primer que feren fon encomanar un Dictamen al Consell Valencià de Cultura per a que este dictaminara al voltant de la naturalea jurídica, política i sociollingüística del valencià. En acabant, compliren en lo que eixe Dictamen dia, que era la creació d’un ent supostament acadèmic que fera convergir les llengües valenciana i catalana en una mateixa cosa i oficialisara el català suplantant al valencià en el Regne de Valéncia. L’Història diu que en el Pacte de Reus en una reunió secreta en el Mas Calbó quedà fixada la posició comú entre Eduardo Zaplana i Jordi Pujol i que, entre atres coses “la lliteratura valenciana i catalana s’ensenyaria com a una unitat” i que en 2001 quedà configurada la llista d’acadèmics de la nova AVL creada en 1998 pel propi Partit Popular, PSPV-PSOE i UPV-BLOC, sent clara la majoria de 17 acadèmics catalanistes i 4 suposts valencianistes que es varen deixar comprar per les 4 monedes de l’almoina, sent l’AVL l’única acadèmia de tota Espanya en la que els acadèmics cobren un sou, de tal manera que aixina es com l’AVL compra les voluntats dels seus membres.

5. Que tota la faena es va rematar en el blindage estatutari de 2006 en la reforma pactada entre Francisco Camps (PP) i Joan Ignaci Pla (PSPV-PSOE), en el que s’inclou l’AVL com a ent normativisador illegítim de l’idioma valencià, puix incomplix inclús la seua pròpia Llei de Creació. Ademés, en febrer de 2005, va pactar-se en una reunió en casa de Joan Rigol (CiU) entre el Conseller d’Educació valencià Esteban González Pons (PP), Ernest Maragall (PSC) i l’ex terroriste de Terra Lliure, membre d’ERC i Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya Josep Bargalló, el contingut del Dictamen de l’AVL a on dia “és un fet que a Espanya hi ha dues denominacions legals per a dessignar esta llengua: la de valencià i la de català”. Des d’eixe moment, gràcies a l’acció clarament catalanisadora del Partit Popular, l’AVL no es pot derogar si no es en una majoria de 2/3.

6. La situació de suplantació de la nostra identitat valenciana i espanyola s’agravà clarament durant els 8 anys del Govern del Botànic, puix a lo que ya de per si era un clar estàndar catalanisador per part de l’AVL, se li sumaren els Criteris Lingüístics de l’Administració de la Generalitat dictats per la Direcció General de Política Llingüística regentada pel partit catalaniste Compromís. Estos criteris contravenen clarament la normativa de la catalanista AVL, puix aposten per un model de llengua més catalanisador encara que el de l’AVL. Pero tampoc l’AVL catalanista s’ha quedat arrere i ha firmat en 2021 un acort que impulsa la normativa unitària del català en l’Institut d’Estudis Catalans i l’Universitat de les Illes Balears. Tampoc es pot passar per alt la creació de la TV pública catalanista À punt, qui emet en tot moment mensages en favor del “País Valencià”, ningunejant el nom històric de la nostra Regió Autònoma, que no es atre que el de Regne de Valéncia ni el nom oficial, que es el de Comunitat Valenciana, ademés d’utilisar un model de llengua que no es el que parla popularment el Poble Valencià, sino que, ben al contrari, es un model clarament catalanisant.

7. Tot este procés porta a que en 2022, per una banda, el Senat, en majoria del PSOE, accepte com a llegal l’inconstitucional i antiestatutària denominació de País Valencià per a referir-se a la Comunitat Valenciana. Posteriorment, en 2023, quan les llengües regionals escomencen a parlar-se en el Congrés dels Diputats, la President del Congrés, la sra. Armengol, qui en Balears s’ha distinguit per una forta impronta catalanisadora que, tot siga dit, ha segut gràcies a les Lleis aprovades pel Partit Popular, fa que quede suplantada la llengua valenciana en referir-se la President de la Cambra Baixa de les Corts Generals a que “se habilitará el uso oficial del catalán, euskera y gallego” no mencionant en cap moment a la llengua valenciana i incloent-la dins del català. Esta agressió tampoc ha rebut una resposta contundent del Govern valencià, compost pels partits conservadors PP i Vox, els que han respost d’una forma covart i tímida, no enfrontant-se al problema i deixant que l’AVL marque la qüestió llingüística contra la voluntat del Poble Valencià, al que se li ha negat la possibilitat democràtica de poder ser consultat davant esta nova afrenta a la seua identitat.

8. Estos fets representen un clar cas d’ingenieria social que es ve practicant des de fa més de 40 anys per a subjugar el Regne de Valéncia dins d’una entelèquia nomenada República Catalana, Gran Catalunya o Països Catalans, en el clar propòsit de trencar l’indissoluble unitat nacional d’Espanya, procés finançat en els diners no a soles de tots els valencians, sino de tots els espanyols.
Davant de tot estos fets, fem una crida a totes les institucions abans mencionades a l’unitat d’acció, a la comprensió del problema i a la lluita en defensa de la nostra multisecular personalitat valenciana.


MANIFIESTO POR LA LENGUA E IDENTIDAD VALENCIANAS

Desde la Asociació Valenciana Mosatros (de ahora en adelante AVM) queremos hacer una llamada a todo el Pueblo Valenciano e instituciones públicas como el Congreso de los Diputados, Senado, Consejo de la Generalitat Valenciana e Instituciones Comunitarias para sumarse a la resistencia en pro de nuestra identidad multisecular valenciana que nos define como pueblo diferenciado de las demás Regiones Autónomas de España y manifestar lo siguiente:

1. La lengua valenciana está totalmente contemplada en nuestro marco legal y constitucional desde el momento en que el artículo 3 de la Constitución española de 1978 reconoce, por una parte, que “el castellano se la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, al igual que el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 2006 dice textualmente que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano”.

2. Por lo expuesto en el punto anterior, se infiere que la lengua valenciana, al tener carácter plenamente histórico y legal de categoría de idioma, no reconoce otro tratamiento que no sea el de “lengua” o “idioma”, siendo que son varias las pruebas fehacientes que dan constacia de la existencia del idioma valenciano desde antes de la llegada de Jaume I en sus tropas conquistadoras para completar la conquista cristiana del Reino de Valencia, que pasó de manos musulmanas a manos cristianas en 1238.

3. La AVM quiere poner en conocimiento de la sociedad valenciana el proceso de catalanización que sufre el Pueblo Valenciano desde 1983, en la llegada del PSPV-PSOE al poder, de la mano de los señores Lerma -entonces Presidente de la Generalitat Valenciana- y Ciprià Císcar – Consejero de Cultura y Educación -, quien derogaron toda la legislación en defensa del idioma valenciano que había establecido el gobierno de la UCD con Amparo Cabanes como Consejera de Cultura y Educación. Cabanes dio oficialidad a los títulos de valenciano tanto de Lo Rat como del Grup d’Acció Valencianista, siguiendo ambas instituciones el patrón común de utilizar las Normas ortográficas de la Real Academia de Cultura Valenciana, conocidas popularmente como Normas de El Puig, establecidas en 1979 después de un acto de adhesión en el Monasterio de Santa Maria de El Puig en el que se recuperaban las viejas Normas ortográficas que el Padre Fullana estableció en 1914 para la Lengua Valenciana publicadas en Diario de Valencia, la Voz de Valencia y Las Provincias. De este modo se seguía el consenso que se había alcanzado en la sede de Lo Rat. Todo esto hizo que, un año mas tarde, en 1915, naciera de la mano de la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Valencia el Centro de Cultura Valenciana, nombre primigenio de la actual Real Academia de Cultura Valenciana, única entidad legítima para la normativización del idioma valenciano. También, en aquel momento, el Gobierno de la Nación dirigido por UCD había dado plena oficialidad a la Licenciatura en Filología, Sección de Filología Valenciana, en la Universitat de València, no siendo menos importante recalcar que las Normas de El Puig eran las oficiales en toda la Administración Pública valenciana y con ellas fue redactada y publicada la primera versión del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En 1983, toda la normativa lingüística en defensa de la lengua valenciana establecida desde 1979, quedó derogada por la aprobación de la maldita Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, norma que le quitó a la lengua valenciana su lingüicidad y que era y es una verdadera copia de la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, dado que no respeta ni los derechos de los valenciano hablantes ni de los hispano hablantes a elegir libremente la lengua de enseñanza y establecer un estándar catalanizador en toda la Administración Pública de la Generalitat Valenciana y Corporaciones Locales de la CV, de tal manera que instauró la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià como entidad para acreditar las titulaciones de idioma valenciano, aproximándolas al catalán y catalanizar todos los Planes de Enseñanza, además de servir como elemento financiador del proceso de catalanisació. A consecuencia de aquello, fueron despedidos todos los profesores de Lengua Valenciana formados por Lo Rat y el GAV y se produjo una masiva funcionarización e importación de profesorado proveniente de Cataluña para adoctrinar a los niños valencianos en el catalanismo. No contentos con eso, en 1993, desapareció la Licenciatura en Filología, Sección de Filología Valenciana, siendo subsumida por la Licenciatura de Filología Catalana.

4. Que si, por una parte, la acción del PSPV-PSOE fue definitoria de cómo el proceso de catalanización llevado a cabo en una acción emplazada desde el gobierno de la izquierda, no lo es menos que fue el Partido Popular que de la mano de Eduardo Zaplana, después del Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol de 1996 cuando el de Valladolid necesitaba los votos del Presidente catalán para acceder en el Gobierno de España, remató la faena del proceso de catalanización. Así, lo primero que hicieron fue encomendar un Dictamen al Consejo Valenciano de Cultura para que este dictaminara alrededor de la naturaleza jurídica, política y sociolingüística del valenciano. Después, cumplieron con lo que ese Dictamen decía, que era la creación de un ente supuestamente académico que hiciera converger las lenguas valenciana y catalana en una misma cosa y oficializara el catalán suplantando al valenciano en el Reino de Valencia. La Historia dice que en el Pacto de Reus en una reunión secreta en Mas Calbó quedó fijada la posición común entre Eduardo Zaplana y Jordi Pujol y que, entre otras cosas “la literatura valenciana y catalana se enseñaría como una unidad” y que en 2001 quedó configurada la lista de académicos de la nueva AVL creada en 1998 por el propio Partido Popular, PSPV-PSOE y UPV-BLOC, siendo clara la mayoría de 17 académicos catalanistas y 4 supuestos valencianistas que se dejaron comprar por las 4 monedas de la limosna, siendo la AVL la única academia de toda España en la que los académicos cobran un sueldo, de tal manera que así es como la AVL compra las voluntades de sus miembros.

5. Que toda la faena se remató con el blindaje estatutario de 2006 en la reforma pactada entre Francisco Camps (PP) y Joan Ignaci Pla (PSPV-PSOE), en el que se incluye la AVL como ente normativizador ilegítimo del idioma valenciano, pues incumple incluso su propia Ley de Creación. Además, en febrero de 2005, pactaron en una reunión en casa de Joan Rigol (CiU) entre el Consejero de Educación valenciano Esteban González Pons (PP), Ernest Maragall (PSC) y el ex terrorista de Tierra Lliure, miembro de ERC y Consejero Jefe de la Generalitat de Cataluña Josep Bargalló, el contenido del Dictamen de la AVL donde decía “es un hecho que en España hay dos denominaciones legales para designar esta lengua: la de valenciano y la de catalán”. Desde ese momento, gracias a la acción claramente catalanizadora del Partido Popular, la AVL no se puede derogar si no es con una mayoría de 2/3.

6. La situación de suplantación de nuestra identidad valenciana y española se agravó claramente durante los 8 años del Gobierno del Botánico, pues a lo que ya de por si era un claro estándar catalanizador por parte de la AVL, se le sumaron los Criterios Lingüísticos de la Administración de la Generalitat dictados por la Dirección general de Política Lingüística regentada por el partido catalanista Compromís. Estos criterios contravienen claramente la normativa de la catalanista AVL, pues apuestan por un modelo de lengua más catalanizador todavía que el de la AVL. Pero tampoco la AVL catalanista se ha quedado atrás y ha firmado en 2021 un acuerdo que impulsa la normativa unitaria del catalán con el Institut d’Estudis Catalans y la Universidad de las Islas Baleares. tampoco se puede pasar por alto la creación de la TV pública catalanista À punt, quien emite en todo momento mensajes en favor del “País Valenciano”, ninguneando el nombre histórico de nuestra Región Autónoma, que no es otro que el de Reino de Valencia ni el nombre oficial, que es el de Comunidad Valenciana, además de utilizar un modelo de lengua que no es el que habla popularmente el Pueblo Valenciano, sino que, bien al contrario, es un modelo claramente catalanizador.

7. Todo este proceso porta a que en 2022, por una parte, el Senado, con mayoría del PSOE, acepta como legal la inconstitucional y antiestatutaria denominación de País Valenciano para referirse a la Comunidad Valenciana. Posteriormente, en 2023, cuando las lenguas regionales empiezan a hablarse en el Congreso de los Diputados, la Presidente del Congreso, la sra. Armengol, quien en Baleares se ha distinguido por una fuerte impronta catalanizadora que, todo sea dicho, ha sido gracias a las Leyes aprobadas por el Partido Popular, hace que quede suplantada la lengua valenciana al referirse la Presidente de la Cámara baja de las Cortes Generales a que “se habilitará el uso oficial del catalán, euskera y gallego” no mencionando en ningún momento a la lengua valenciana e incluyéndola dentro del catalán. Esta agresión tampoco ha recibido una respuesta contundente del Gobierno valenciano, compuesto por los partidos conservadores PP y Vox, los que han respondido de una forma cobarde y tímida, no enfrentándose al problema y dejando que la AVL marque la cuestión lingüística contra la voluntad del Pueblo Valenciano, al que se le ha negado la posibilidad democrática de poder ser consultado ante esta nueva afrenta a su identidad.

8. Estos hechos representan un claro caso de ingeniería social que se viene practicando desde hace más de 40 años para subyugar el Reino de Valencia dentro de una entelequia llamada Repúblico Catalana, Gran Cataluña o Países Catalanes, con el claro propósito de romper la indisoluble unidad nacional de España, proceso financiado con el dinero no a sólo de todos los valencianos, sino de todos los españoles.
Ante todos estos hechos, hacemos un llamamiento a todas las instituciones antes mencionadas a la unidad de acción, a la comprensión del problema y a la lucha en defensa de nuestra multisecular personalidad valenciana.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *